PRIVACY STATEMENT NMG WONEN

Algemeen
NMG Wonen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij behandelen uw gegevens daarom vertrouwelijk en houden ons aan de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat uw persoonsgegevens door ons met veel aandacht en nauwkeurig worden verwerkt en dat deze gegevens door slechts voor vastgestelde, uitdrukkelijk omschreven en toegestane doeleinden worden gebruikt.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn. Het kan gaan om de naam en contactgegevens van een persoon en elk ander gegeven dat gekoppeld is of kan worden aan een persoon, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, geboortedatum en inlogcode. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Onze rol bij de verwerking van uw gegevens
Bij het verhuren van vastgoed treden wij op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. In deze verklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom we deze verwerken, wie uw gegevens verwerken en wat we doen om uw privacy te beschermen. 

Welke gegevens verwerken wij?
Bij interesse in woonruimte is het noodzakelijk om uw volledige naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer te verzamelen. Wanneer u een specifieke woning wilt gaan huren hebben wij aanvullende gegevens van u nodig; bijvoorbeeld loonstroken, bankafschriften, een werkgeversverklaring en gegevens van uw partner of medehuurder(s). Soms vragen wij om betalingsgegevens. Deze zijn dan nodig voor het automatisch afschrijven van eventuele betalingen, zoals een huursom, een aanbetaling of een waarborgsom.

Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om:

 • een beeld te krijgen van de behoeften, kenmerken en wensen van (potentiële) huurders
 • te voldoen aan de zorgplicht: bent u een geschikte huurder?
 • om online persoonlijk onderzoek te verrichten;
 • fysieke afspraken met u te maken;
 • een huurovereenkomst met u tot stand te (laten) brengen;
 • (gegevens uit) huurovereenkomsten te registreren;
 • de huurovereenkomst uit te kunnen voeren;
 • betalingen te doen en vorderingen te innen en het in handen stellen van derden daarvan;
 • het (plannen van) onderhoud
 • geschillen, vragen, of (fraude)onderzoeken, waaronder juridische procedures te behandelen;
 • wettelijke bepalingen uit te voeren of toe te passen;
 • klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

Wat leggen wij nog meer vast?
Wij leggen vast wat wij met u afspreken en gebruiken contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn voorbeelden van contactmomenten die we registreren:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen;
 • telefoongesprekken;
 • wat u op onze website(s) doet en bekijkt;
 • ons contact via social media.

Als u niet wenst te worden benaderd door NMG Wonen met informatie, reclame of andere boodschappen inzake Vredesplein, kunt u zich onderaan de nieuwsbrief uitschrijven. Meer informatie daarover vindt u in het onderstaande hoofdstuk: ‘Uw privacyrechten’.

Tot slot is NMG Wonen in sommige gevallen verplicht om uw identiteit vast te stellen. Dit geldt bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van specifieke rechten, zoals het recht op inzage in uw gegevens. Verder geldt dit bij het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten. In dat kader kan NMG Wonen u vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken.

Soms delen wij uw gegevens
Soms geven wij uw gegevens door en soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Dit heeft echter nooit een ander doel dan de ontwikkeling en exploitatie van ons vastgoed. Wij verkopen uw gegevens dus nooit. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • de opdrachtgevers, als eigenaar van het vastgoed;
 • bouw- en onderhoudsbedrijven;
 • de bank;
 • taxateurs, makelaars en juridische dienstverleners;
 • incassobureaus en deurwaarders;
 • advocaten en gerechtelijke instanties;
 • opsporingsinstanties, belastinginstanties (binnen- en buitenland), toezichthouders;
 • uitbestedingspartijen (bijv. ICT);
 • bedrijven ten behoeve van onderzoek;
 • accountants en auditors;
 • onze leveranciers en zakelijke relaties.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door NMG Wonen niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Op welke wijze beschermen wij uw persoonlijke informatie?
Onze website en ICT-systemen zijn goed beveiligd. Wij hanteren een informatiebeveiligingsbeleid dat toeziet op de handhaving van technische en organisatorische maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook sluiten wij duidelijke overeenkomsten met bedrijven die in onze opdracht, met onze doelen en volgens onze aanwijzingen uw gegevens verwerken en gebruiken.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. SPF Beheer kan bij het opgeven van een valse identiteit, of het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens maatregelen nemen, waaronder het tijdelijk of definitief toegang tot websites of delen ervan ontzeggen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of wij maken uw gegevens anoniem. Bij het anonimiseren van gegevens verwijderen en/of veranderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze bedrijfsvoering, producten en dienstverlening.

Uw privacyrechten
Uw rechten zijn in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen;
 • uw gegevens laten veranderen als uw gegevens niet kloppen;
 • uw gegevens laten verwijderen; *
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens;
 • uw toestemming intrekken;
 • uw gegevens overdragen;
 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

* = Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben, of om ons aan een wet te houden.

Wilt u gebruik maken van uw rechten?

Mocht u een beroep willen doen op een van bovenstaande rechten of een vraag of opmerking hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons via:

NMG Wonen,
Takenhofplein 1
Postbus 188
6500 AD Nijmegen
KvK-nummer: 10025590
088 200 7000
Info@nmg.nl

NMG Wonen waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wij vragen u om de volgende gegevens op te nemen in uw schriftelijk verzoek:

– Naam;
– Achternaam;
– Postcode;
– Huisnummer;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– Emailadres;
– Kopie ID-bewijs; en
– Welk verzoek u wilt indienen.

We vragen een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen zodat wij kunnen bepalen of u degene bent die het verzoek indient. Wij zullen na de controle van uw identiteit de kopie van uw ID-bewijs vernietigen

Wijzigingen
Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Laatst aangepast: 4 april 2019